Vicks SymptoMed complete citrón por. plv. sol.10

Kód: 2436625 Produktové číslo: 5013965927393 ATC skupina: R05X Popis: Léky při kašli a nachlazení Kód SÚKL 0135576
kód SÚKL: 0135576 Vicks SymptoMed Complete citrón představuje přípravek, jehož užití vede ke zmírnění příznaků nachlazení a chřipky

Žádné hodnocení.
Připraveno k odeslání
Humánní léčivý přípravek, přečtěte si pozorně příbalový leták!
169 Kč , plus doprava
 
Vicks SymptoMed complete citrón por. plv. sol.10

 

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje.

Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však přípravek Vicks musíte užívat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
 • Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 3 dnů, musíte se poradit s lékařem.
 • Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:

1.Co je přípravek Vicks SymptoMed Complete citrón a k čemu se používá
2.Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Vicks SymptoMed Complete citrón užívat
3.Jak se přípravek Vicks SymptoMed Complete citrón užívá
4.Možné nežádoucí účinky
5.Jak přípravek Vicks SymptoMed Complete citrón uchovávat
6.Další informace

1. CO JE PŘÍPRAVEK VICKS SYMPTOMED COMPLETE CITRÓN A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Vicks SymptoMed Complete citrón představuje přípravek, jehož užití vede ke zmírnění příznaků nachlazení a chřipky.

Obsahuje tři léčivé látky:

 • Paracetamol je dobře známé analgetikum (lék proti bolesti). Účinkuje proti bolestem a potížím, včetně bolesti hlavy a bolesti v krku a může také snižovat horečku (antipyretikum).
 • Guaifenesin (lék na vykašlávání) snižuje zahlenění, čímž pomáhá mírnit průduškový kašel.
 • Fenylefrin-hydrochlorid (zmírňuje zduření nosní sliznice) snižuje otok v nosních průduších a tak uvolňuje neprůchodnost nosu.

Přípravek Vicks SymptoMed Complete citrón byste měli užívat pouze při bolesti / nebo horečce, při ucpání nosu a průduškovém kašli.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK VICKS SYMPTOMED COMPLETE CITRÓN UŽÍVAT

Neužívejte přípravek Vicks SymptoMed Complete citrón jestliže:

 • jste alergický/á (přecitlivělý/á) na paracetamol, guaifenesin, fenylefrin-hydrochlorid nebo na kteroukoli další složku přípravku Vicks SymptoMed Complete citrón (viz oddíl 6),
 • máte srdeční onemocnění,
 • máte vysoký krevní tlak (hypertenzi),
 • máte problémy s játry nebo závažné onemocnění ledvin,
 • máte zvýšenou činnost štítné žlázy,
 • máte cukrovku,
 • máte glaukom (zvýšený nitrooční tlak) s úzkým komorovým úhlem,
 • máte porfyrii, což je vrozená porucha vyznačující se nadměrně velkým množstvím pigmentu v moči,
 • užíváte tricyklická antidepresiva,
 • užíváte beta-blokátory,
 • užíváte inhibitory MAO (monoaminooxidázy) k léčbě deprese nebo Parkinsonovy choroby nebo jste je užíval(a) během posledních 14 dnů,
 • užíváte léky ke snížení krevního tlaku nebo k léčbě anginy pectoris.

Nedávejte přípravek Vicks SymptoMed Complete citrón dětem mladším 12-ti let.

Důležité: Obsahuje paracetamol. Neužívejte žádné jiné přípravky obsahující paracetamol. V případě předávkování vyhledejte neodkladně lékaře, a to i tehdy, nemáte-li žádné potíže, kvůli závažnému poškození jater, které se projevuje s časovým odstupem. Neužívejte jakékoli jiné léky proti chřipce, nachlazení nebo přípravky proti rýmě.

Než začnete užívat přípravek Vicks SymptoMed Complete citrón poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem v případě, že:

 • máte problémy s funkcí jater,
 • u mužů - máte-li zvětšenou prostatu, jelikož může dojít k obtížnějšímu močení,
 • máte-li problémy s krevním oběhem (včetně Raynaudova syndromu).

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. Informujte je, že užíváte:

 • léky obsahující paracetamol nebo jiné léky zmenšující ucpání nosu při nachlazení a chřipce; jestliže takové léky užíváte, neužívejte přípravek Vicks SymptoMed Complete citrón;
 • inhibitory MAO (monoaminooxidázy), které se užívají k léčbě deprese nebo Parkinsonovy choroby; pokud jste inhibitory MAO užívali v průběhu posledních 14 dnů, neužívejte přípravek Vicks SymptoMed Complete citrón;
 • tricyklická antidepresiva na depresi, jako je amitryptylin nebo imipramin;
 • léky na vysoký krevní tlak (antihypertenziva), včetně beta-blokátorů, nebo léků k posílení srdeční činnosti nebo upravujících abnormální srdeční rytmus (digoxin, lanoxin, digitoxin);
 • fenothiaziny (jsou používány buď jako antipsychotické léky k léčbě takových stavů jako je schizofrenie nebo paranoia, nebo k prevenci vzniku nauzey a zvracení);
 • léky proti nucení na zvracení (nauzea) a zvracení (jako je metoklopramid nebo domperidon);
 • léky na zředění krve (antikoagulancia), jako je warfarin a jiné kumarinové preparáty;
 • léky snižující vysokou hladinu cholesterolu (jako kolestyramin);
 • sedativa (barbituráty);
 • probenecid nebo AZT (zidovudin);
 • isoniazid (používaný k prevenci nebo léčbě tuberkulózy).

Užívání přípravku Vicks SymptoMed Complete citrón s jídlem a pitím

Tento přípravek neužívejte spolu s alkoholickými nápoji.

Těhotenství a kojení

Užívání přípravku Vicks SymptoMed Complete citrón během těhotenství a v období kojení se nedoporučuje: Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento lék užívat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Tento přípravek může vyvolat závratě a zmatenost. Pokud má takový dopad na Vás, neřiďte a neobsluhujte žádné přístroje nebo stroje.

Důležité informace o některých složkách přípravku Vicks SymptoMed Complete citrón

Tento přípravek obsahuje:

 • Aspartam (E951), zdroj fenylalaninu. Může mít škodlivý účinek u lidí s fenylketonurií.
 • Sacharózu. Jestliže Vám někdy lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se s lékařem dříve, než začnete tento přípravek užívat.
 • Sodík (157 mg v jedné dávce). To je nutné vzít v úvahu při dietě s omezením sodíku.

3. JAK SE PŘÍPRAVEK VICKS SYMPTOMED COMPLETE CITRÓN UŽÍVÁ

Vždy užívejte používejte přípravek Vicks SymptoMed Complete citrón přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se s nimi.

Dávkování

Tento lék je v prášku, který se rozpouští ve vodě a užívá se jako horký nápoj.
Vysypte prášek ze sáčku do hrnku normální velikosti a zalejte horkou, ale ne vařící vodou (zhruba 250 ml). Nechte zchladnout na teplotu, kdy lze nápoj pít.

Dospělí a mladiství od 12 let:
1 sáček po 4-6 hodinách. Neužívejte více než 4 sáčky během 24 hodin.

Nepodávejte dětem mladším 12-ti let.
Nepřekračujte stanovenou dávku.
Neužívejte tento lék současně s alkoholickými nápoji.

Dlohodobé užívání tohoto přípravku se nedoporučuje.
Jestliže příznaky přetrvávají déle než 3 dny nebo se zhorší, navštivte lékaře.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Vicks SymptoMed Complete citrón, než jste měl(a)

Při náhodném užití, nebo podání dítěti, vyšší než doporučené dávky, vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc, i v případě, že se Vy / Vaše dítě cítíte dobře, a to kvůli riziku závažného poškození jater, které se projevuje později.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Vicks SymptoMed Complete citrón nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne, nebo pokud si všimnete čehokoli neobvyklého, okamžitě přerušte užívání léku.

Po paracetamolu se může velmi vzácně objevit zánět slinivky břišní (pankreatitis) nebo určité poruchy krevních buněk (postihují méně než 1 z 10000 lidí).
Vzácně se mohou objevit alergické reakce, (jako je kožní vyrážka či kopřivka), těžké alergické reakce (anafylaxe), sípavé dýchání (postihují méně než 1 z 1000, ale ne více než 1 z 10000 lidí).

Po guaifenesinu byly vzácně zaznamenány bolesti hlavy, závratě a zažívací potíže jako jsou bolesti žaludku, nucení na zvracení, zvracení a průjem (postihují méně než 1 z 1000, ale ne více než 1 z 10000 lidí).

Fenylefrin může vzácně vyvolat bušení srdce (palpitace).
Vzácně se může objevit také vysoký krevní tlak s bolestmi hlavy, závratí a palpitací.
Fenylefrin může také způsobit potíže se spaním (nespavost), nervozitu, třes, podrážděnost, únavu, zmatenost nebo úzkost. Tyto nežádoucí účinky jsou vzácné (postihují méně než 1 z 1000, ale ne více než 1 z 10000 lidí). Časté jsou po epinefrinu ztráta chuti k jídlu, nauzea nebo zvracení (postihují méně než 1 z 10, ale ne více než 1 z 100 lidí).

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5. JAK PŘÍPRAVEK VICKS SYMPTOMED COMPLETE CITRÓN UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí
Uchovávejte při teplotě do 25 °C.
Přípravek Vicks SymptoMed Complete citrón nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na sáčku a krabičce. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Vicks SymptoMed Complete citrón obsahuje

Jeden sáček tohoto přípravku obsahuje jednotlivou dávku, složenou z léčivých látek: 500 mg paracetamolu, 200 mg guaifenesinu a 10 mg fenylefrin-hydrochloridu.

Pomocnými látkami jsou: sacharóza, kyselina citronová, kyselina vinná, natrium-cyklamát, natrium-citrát, aspartam (E951), draselná sůl acesulfamu, mentholové aroma v prášku, citronové aroma, citronové aroma v prášku, chinolinová žluť (E104). Viz konec oddílu 2.

Jak přípravek Vicks SymptoMed Complete citrón vypadá a co obsahuje toto balení

Vicks SymptoMed Complete citrón je bělavý prášek, který je balen do laminovaných sáčků, vložených do krabičky. Přípravek je dostupný v krabičkách s 5 nebo 10 sáčky.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci
Procter & Gamble GmbH,
Sulzbacher Strasse 40-50
D-65824
Schwalbach am Taunus
Německo

Výrobce
Wrafton Laboratories Limited,
Braunton,
Devon,
EX332DL
Velká Británie

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 4.8.2010.

datum zpracování

4.8.2010 (č.j. 9152/2008)

datum aktualizace

2010/08/03/N
Specifikace
zadejte věkové omezení věk - umožňuje charakterizovat pro jakou věkovou skupinu je hledaný výrobek určen. Určení věku je zde pouze orientační, přesné věkové doporučení je třeba vždy hledat v popisu zboží. Zde přibližně: kojenci 0-3 roky, malé děti 3-6 let, velké děti 6-12let. dospělí
upřesněte zdravotní problém na jaké příznaky nemoci lze hledané léky použít bolest, odkašlávání, rýma, teplota
vyberte lékovou formu léková forma - rozlišení konkrétní podoby (tvarové charakteristiky) jednotlivých výrobků. Parametr lze využít v kategorii léků a doplňků stravy(tablety, čípky...) a kategorii kosmetika (masti, krémy....) rozpustný prášek
vyberte druh produktu druhy - určuje zda se jedná o lék, potravinový doplněk, bylinný čaj, léčebnou kosmetiku nebo zdravotnický materiál léky
Hodnocení
Toto zboží zatím nikdo nehodnotil. Buďte první a napište komentář nebo hodnocení.