Zakladní informace

Platba za zboží:

dobírka (35,-), bankovní převod (0,-), hotově


Způsob doručení:

Česká pošta -  od 99,- Kč,

PPL -  139,- Kč

Balíkovna - 65,- Kč

zdarma od 1500,-

Kontakty:

lékárna:  491 541 358

zdravá výživa: 724 629 147

e-mail: posta@lekarnakuklik.cz
 

Logo pro zásilkový výdej léčivých přípravků

Šrobárova 48,
100 41 Praha 10,
+420 272 185 111
http://www.sukl.cz  
 
 
ÚSKVBL
Hudcova 232/56a, Medlánky
621 00 Brno 
+420 541 518 210
https://www.uskvbl.cz/
 

Canephron tbl. obd. 60

Kód: 3397701 Produktové číslo: 4029799164492 ATC skupina: V11 Popis: Fytofarmaka a živočišné produkty (česká atc skupina) Kód SÚKL 0197095
tradiční rostlinný léčivý přípravek

Žádné hodnocení.
Připraveno k odeslání
Humánní léčivý přípravek, přečtěte si pozorně příbalový leták!
255 Kč , plus doprava
 
Canephron tbl. obd. 60

PŘÍBALOVÁ INFORMACE:

INFORMACE PRO PACIENTA

Canephron Obalené tablety Centaurii herba, Levistici radix, Rosmarini folium Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje. Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. - Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. - Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. - Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4. - Pokud se do 7 dní nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. Co naleznete v této příbalové informaci:

1. Co je Canephron a k čemu se používá

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Canephron užívat

3. Jak se Canephron užívá

4. Možné nežádoucí účinky

5. Jak Canephron uchovávat

6. Obsah balení a další informace


1. CO JE CANEPHRON A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Canephron je tradiční rostlinný léčivý přípravek používaný u dospělých osob jako doplňková léčba v rámci prevence usazování ledvinového písku a v případě zánětlivých onemocnění močových cest provázených lehkými obtížemi (jako např. časté močení, pálení při močení). Použití tohoto tradičního rostlinného léčivého přípravku je založeno výlučně na zkušenosti z dlouhodobého použití.


2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE CANEPHRON UŽÍVAT

Neužívejte Canephron: - jestliže jste alergický(á) na zeměžlučovou nať, libečkový kořen, rozmarýnový list, anetol (tj. složka esenciálních olejů, např. v anýzu nebo fenyklu) nebo rostliny patřící do čeledi Apiaceae (Miříkovité) (např. anýz, kmín, celer, koriandr, kopr) nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6) - jestliže trpíte aktivním vředem žaludku nebo dvanáctníku - v případě zánětlivých onemocnění ledvin a v případě snížené funkce ledvin - v případě otoků vzniklých v důsledku srdeční nebo ledvinové nedostatečnosti a v případech, kdy je doporučen snížený příjem tekutin, jako například závažné onemocnění srdce nebo ledvin 2 Upozornění a opatření Před použitím Canephronu se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. Pokud zpozorujete horečku, bolest v podbřišku, krev a hnis v moči, křeče, pokud máte potíže s močením nebo u Vás dojde k retenci (zadržení) moče, je třeba se ihned poradit s lékařem. Další léčivé přípravky a Canephron Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užívala nebo možná budete užívat. Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky není známo. Těhotenství a kojení Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. Nejsou adekvátní údaje ohledně použití tohoto léčivého přípravku u těhotných a kojících žen. Z tohoto důvodu by přípravek neměl být těhotnými a kojícími ženami užíván. Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů Žádná zvláštní opatření. Canephron obsahuje tekutou glukózu usušenou rozprášením, sacharózu a monohydrát laktózy. Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek používat. Poznámka pro diabetiky: 1 obalená tableta Canephronu obsahuje přibližně 0,020 výměnných sacharidových jednotek.


3. JAK SE CANEPHRON UŽÍVÁ

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Pokud není předepsáno jinak, je obvyklé dávkování následující: Pacient Jednotlivá dávka Denní dávka Dospělí 2 obalené tablety 6 obalených tablet Užijte jednotlivou dávku ráno, v poledne a večer. Obalené tablety Canephronu se polykají vcelku a zapíjejí se tekutinou (např. sklenicí vody). V průběhu léčby se doporučuje zvýšený příjem tekutin. Bez porady s lékařem můžete přípravek užívat nejdéle 2 týdny. Pokud se příznaky do 7 dní nezlepšují nebo se zhoršují, musíte se poradit s lékařem. Dodržujte prosím pokyny uvedené v sekci „Upozornění a opatření“. Poraďte se prosím se svým lékařem nebo lékárníkem, pokud si myslíte, že účinky Canephronu jsou příliš silné nebo příliš slabé. 3 Jestliže jste užil(a) více Canephronu, než jste měl(a) Nejsou známy žádné toxické účinky. Pokud jste užil(a) větší množství Canehronu než jste měl(a), informujte o tom prosím svého lékaře. Ten rozhodne, jestli je nutný další postup. Je možné, že vedlejší účinky uvedené níže se mohou vyskytnout ve větší míře. Jestliže jste zapomněl(a) užít Canephron Pokud jste užil(a) menší množství Canephronu nebo jste zapomněl(a) užít Canephron, nezdvojnásobujte následující dávku, ale pokračujte v užívání, které Vám předepsal Váš lékař nebo které je uvedené v této příbalové informaci. Jestliže jste přestal(a) užívat Canephron Přerušení užívání Canephronu je obvykle neškodné. Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem, jestliže přestanete Canephron užívat.


4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Hodnocení nežádoucích účinků je založeno na následujícím rozdělení frekvence výskytu: Velmi časté: Více než u 1 z 10 léčených osob Časté: Méně než u 1 z 10 léčených osob, ale u více než u 1 ze 100 léčených osob Méně časté: Méně než u 1 ze 100 léčených osob, ale u více než u 1 z 1000 léčených osob Vzácné: Méně než u 1 z 1000 léčených osob, ale u více než u 1 z 10 000 léčených osob Velmi vzácné: méně než u 1 z 10 000 léčených osob Není známo: z dostupných údajů nelze určit Velmi vzácně se vyskytují reakce z přecitlivělosti. Velmi vzácně se vyskytují poruchy trávicího traktu (např. nevolnost, zvracení, průjem). Již při prvních příznacích reakcí z přecitlivělosti je nutné přestat Canephron užívat. Hlášení nežádoucích účinků Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10 www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.


 5. JAK CANEPHRON UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce nebo blistru za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Uchovávejte při teplotě do 30 °C. Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.


6. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE

Co Canephron obsahuje Jedna obalená tableta obsahuje: Centaurii herba (zeměžlučová nať) 18 mg Levistici radix (libečkový kořen) 18 mg Rosmarini folium (rozmarýnový list ) 18 mg Pomocnými látkami jsou: V jádru tablety: monohydrát laktózy, magnesium-stearát, kukuřičný škrob, povidon 25, koloidní bezvodý oxid křemičitý. V obalové vrstvě: uhličitan vápenatý, panenský ricinový olej, tekutá glukóza usušená rozprášením, červený oxid železitý (E 172), kukuřičný škrob, dextrin, montanglykolový škrob, povidon K30, riboflavin (E 101), šelak, sacharóza, mastek oxid titaničitý (E 171). Jak Canephron vypadá a co obsahuje toto balení Oranžové, kulaté, bikonvexní tablety s hladkým povrchem. Blistr Al/PVC/PVDC. Velikost balení: 60, 120 a 200 tablet. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce BIONORICA SE Kerschensteinerstrasse 11 – 15 92318 Neumarkt Německo

Tel.: +49-9181/231-90

Fax: +49-9181/231-265

Email: info@bionorica.de

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci: Schwabe Czech Republic s.r.o. Čestmírova 1 140 00 Praha 4 Česká republika

Tel: +420 241 740 447 5

email: info@schwabe.cz

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 21. 6. 2018

Hodnocení
Toto zboží zatím nikdo nehodnotil. Buďte první a napište komentář nebo hodnocení.